Categoriearchief: Business / Business Services

Twenteplus

Toezicht op de financiële sector

In de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) is het toezicht op de financiële sector in Nederland vastgelegd. Er zijn twee toezichthouders aangewezen.

 • De Nederlandsche Bank (DNB).
 • De Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank is belast met het prudentieel toezicht, systeemtoezicht en integriteitstoezicht.

Prudentieel toezicht

Het prudentieel toezicht is vastgelegd in de Wft en is het toezicht houden op de financiële gezondheid van de financiële instellingen. De DNB monitort de solvabiliteit en liquiditeit. Deze ratio’s geven aan in hoeverre een financiële instelling in staat is haar financiële verplichtingen na te komen. Een klant moet hier op kunnen vertrouwen.

De DNB houdt toezicht op individuele instelling maar ook op het hele financiële stelsel. Bij een probleem kan het overslaan op andere instelling of sectoren (denk aan de kredietcrisis).

Capital Requirements Directive (CRD) = verwant met Basel III. Het CRD is het prudentieel toezicht vanuit de Europese Unie. Ook van toepassing voor Nederlandse banken.

Solvency II = Europees prudentieel toezicht voor verzekeraars. CRD en solvency II zijn met elkaar verbonden. De nationale toezichthouders kunnen beide bij richtlijnen zelf rekening houden met lokale omstandigheden.

 

Solvency II:

De DNB verstrekt de vergunning aan een bank of verzekeraar. Er zijn eisen die gesteld worden aan de instellingen en gericht op de kredietwaardigheid (solvabiliteit), IT, administratieve organisatie, deskundigheid medewerkers en vakbekwaamheid en integriteit bestuurders.

Wat het Basel akkoord is voor de bank is Solvency II voor de verzekeraars. De verzekeraar moet solvabel (kredietwaardig) zijn om negatieve scenario’s te kunnen doorstaan.

In de Solvency II-uitvoeringsverordening (Delegated Acts) opgesteld door de Europese Commissie 17 januari 2015 staan vereisten over de balans, het eigen vermogen, kapitaaleisen, interne bedrijfsvoering, interne modellen, rapportage en groepstoezicht.

Solvency II is per 1 januari 2016 in werking getreden, Solvency I was verouderd (jaren 70). Het bevat 3 pijlers. Financiële vereisten, governance en operationeel riskmanagement (reporting).

Er zijn verschillende risico’s die een verzekeraar loopt. Een schadeverzekeraar loopt catastroferisico en opzegrisico. Een levensverzekeraar marktrisico (lage rente), langlevenrisico en sterfterisico. Er is een bedrijfsbreed risicomanagement nodig om alle risico te identificeren, te monitoren en maatregelen te treffen om ze te beheersen.

Er zijn in het verleden te grote risico genomen door banken en verzekeraars. Er is een cultuuromslag nodig om dergelijk risico’s niet nogmaals te nemen. Deze cultuuromslag geldt voor elke medewerker binnen een verzekeraar. Risico’s moeten beheersbaar zijn.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt gedragstoezicht op de financiële instellingen. Dit heeft ten doel consumentenbescherming verbeteren en het vertrouwen in de financiële sector vergroten.

Het gedragstoezicht heeft betrekking op de markten van betalen, sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Dit betekent dat ook dat er toezicht is door de AFM op het gedrag van partijen op de financiële markten.

Drie operationele doelstellingen AFM:

 1. Consumentenbescherming
 2. Vergroten vertrouwen in de financiële sector

Dit dient de economie als geheel te beschermen.

Van belang zijn integriteit, transparantie, adequate informatieverstrekking en gelijkwaardigheid.

Gedragstoezicht van de AFM houdt onder andere in:

 • Inmenging bij fraude- en witwaspraktijken.
 • Verstrengeling zakelijk en persoonlijke belangen bij financiële instellingen.
 • Handel met voorkennis.
 • Niet naleven van de zorg- en informatieplicht en het tijdig, juist en volledig informeren.

Vergunningsplicht

Een vergunning aanvragen moet bij de DNB of AFM, dit is per financiële instelling verschillend. Zie onderstaande tabel:

AFM

DNB

–          Belegginsondernemingen

–          Tussenpersonen

–          Gevolmachtigde agenten

–          Financieringsmaatschappijen

–          Clearingsinstellingen

–          Kredietinstellingen

–          Financiële instellingen

–          Levensverzekeraars

–          Schadeverzekeraars

–          Natura-uitvaarverzekeraars

 

 

Zes kwaliteitseisen voor de financiële dienstverlener

Een onderneming heeft bij het aanbieden van financiële producten en diensten een vergunningsplicht (via DNB of de AFM). Er zijn vijf kwaliteitseisen gesteld.

 1. Geschiktheid en betrouwbaarheid van beleidsbepalers

Geschikt: Een bestuurder moet geschikt zijn om leiding te geven als financieel dienstverlener. Bijvoorbeeld door relevante werkervering.

Betrouwbaar: Een bestuurder moet betrouwbaar zijn. Dit betekent dat hij zelf geen financiële problemen heeft of nooit gewezen zijn door een toezichthouder of tuchtrechter.

Beleidsregel geschiktheid 2012: De beleidsbepalers (bestuurders of commissarissen) moeten beschikken over kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Deze vereisten zijn opgenomen in de beleidsregel geschiktheid 2012. Belangrijke onderdelen:

–          Bestuur, organisatie en communicatie (intern maar ook naar de klant en toezichthouder)

–          Producten, inclusief de wettelijke regels.

–          Integere bedrijfsvoering = administratie organisatie, risico management, compliance.

–          Consistente en evenwichtige besluitvorming = in het belang van stakeholders (ook klanten).

Bovenstaande eisen zijn per financiële dienstverlener verschillend. Een bestuurder van een kleine instelling heeft andere eisen dan van een grote instelling. Het is een doorlopend eisen pakket en de toezichthouder kan tussentijds onderzoek doen.

 1. Adequaat beleid, beheerste en integere bedrijfsvoering

Volgens de Wft moet er een adequaat beleid gevoerd worden door financiële dienstverleners. Daarnaast moet er sprake zijn van beheerste en integere bedrijfsvoering.

Integriteitstoezicht staat voor: persoonlijke integriteit, organisatorische integriteit, relationele integriteit en integere marktgedrag.

Persoonlijke integriteit= Leidinggevende en medewerkers moeten integer zijn. Bijvoorbeeld geen wangedrag of corruptie.

Organisatorische integriteit = Maatregelen om ontoelaatbaar gedrag van medewerkers vast te stellen.

Relationele integriteit = Geen zaken doen met onbekende klanten. Ook Wwft (witwassen etc.)

Integer marktgedrag = Geen oneerlijke concurrentie. Geen handel met voorkennis etc.

 1. Vakbekwaamheid

De medewerkers aan de vakbekwaamheidseisen. Als een vakbekwaam medewerker afwezig is door ziekte of een andere werkgever, dan moet de functie binnen 3 maanden worden ingevuld. Dit om de zorgvuldigheid en kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen. Lukt dit niet dan moet dit gemeld worden aan de AFM die vervolgens de vergunning moet intrekken.

Geschiktheid van bestuurders en vakbekwaamheid van het personeel.

Per 1 januari 2017 dient elke adviserende medewerker in het bezit te zijn van een diploma Wft.

 1. Financiële zekerheid

Assurantietussenpersonen en herverzekeringsbemiddelaren moeten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

 1. Transparantie

Door details en vakjargon is het product vaak moeilijk voor een consument te begrijpen. Er moet zoveel mogelijk transparantie geboden worden.

Twenteplus

Een brandschade expert inschakelen voor de brand in uw huis of winkel

Een brandschade expert, wat is dat eigenlijk? Zoals het woord dit al aangeeft is het iemand die een expert is in brandschade. Dit kan de expert van de verzekeraar zijn, maar het kan ook een onafhankelijke expert zijn van een expertisebureau. U wordt door ons aangeraden om beide in te schakelen bij brandschade, maar uw verzekeraar stuurt slechts 1 expert en dat is helaas niet de onafhankelijke brandschade expert, deze zult u namelijk zelf moeten inschakelen.

Uw recht op een onafhankelijke brandschade expert

En dat is jammer, want veel mensen weten niets af van het recht op zo’n eigen brandschade expert. Een recht omdat het wettelijk staat vastgesteld dat u een expert, ook wel de contra-expert genoemd, mag inschakelen. Dit mag op kosten van uw verzekeraar. U hoeft er dus zelf niets voor te betalen.

De vergoeding bij brandschade die klopt

Het laaste wat u wilt is voor verassingen komen te staan wanneer de vergoeding voor de brandschade al is overgemaakt. De zaak is wat dat betreft voor uw verzekeraar afgerond en wordt niet meer in behandeling genomen. Vervolgens komt u er achter dat bijvoorbeeld de brandschade aan uw kleding of de ondervloer van uw laminaat helemaal niet is meegenomen in de vergoeding. Heel vervelend, omdat u dan zelf voor deze kosten opdraait.

Wat u echt nodig heeft

U heeft dus iemand nodig die met u meekijkt. Iemand die weet wat de polisvoorwaarden zijn en volledig op de hoogte is van uw rechten en plichten bij brandschade. Tevens dient deze persoon verder te kijken dan zijn neus lang is zodat er geen onderliggende schade wordt vergeten. Last but not least moet diegene écht onafhankelijk zijn. Hij moet niet worden betaald door de verzekeraar voor zijn of haar diensten want wiens brood men eet dienst woord men spreekt.

De onafhankelijke brandschade expert

Dit is de contra-expert bij brandschade. Hij voorkomt dat u later in de schadeafhandeling voor verassingen komt te staan. De contra-expert helpt niet alleen bij brandschade aan uw huis, maar ook ondernemers met kantoorpanden, winkels of horeca gelegenheden kunnen de contra-expert van Schadeoplossing Nederland B.V. inschakelen.

Het herstel van uw huis na brand

Goed, laten we zeggen dat uw vergoeding nu goed is geregeld, hoe dan verder? Schadeoplossing Nederland kan u verder helpen met het coördineren van het herstel van de brandschade. Zo heeft u één aanspreekpunt voor uw brandschade. Van het regelen van de vergoeding tot aan het opruimen, de schoonmaak en het volledige herstel van de brandschade. Handig, want zo hoeft u verder niet meer van alles te regelen en kunt u het allemaal loslaten en het normale leven, zoals uw werk, weer oppakken.

Wilt u meer weten over wat Schadeoplossing Nederland doet na de brand? Bezoek onze website of bel ons vrijblijvend op telefoonnummer 088 – 888 5000.

 

https://schadeoplossing.nl/brandschade
Twenteplus

Hoe kan ik duurzamer leven?

Duurzaam leven wordt meer en meer belangrijk in de wereld. De vervuiling moet de aankomende tientallen jaren flink minder worden anders gaat het niet goed met ons ecosysteem. De overheid probeert al door allerlei regels een duurzame economie te stimuleren. Hierbij kan je denken aan het verhogen van de belasting op vervuilende auto’s, niet toestaan van oude voertuigen in de stad en nog veel meer. Maar op welke manier verbeter jij de groene economie. In deze blog een aantal manieren over hoe jij duurzamer en groener kan leven.

Verminder je auto gebruik
Als je een benzine of diesel auto hebt dan stoot je co2 uit tijdens het autorijden. Dit is erg slecht voor het milieu. Je kan je steentje bijdragen aan een meer leefbare wereld door het gebruik van je auto zo klein mogelijk te houden. Tuurlijk moet je lekker met de auto gaan als je een heel stuk moet rijden, maar probeer kleine afstanden zoveel mogelijk lopend of met de fiets te doen. Lopend en met de fiets stoot je namelijk geen afvalstoffen uit.

Minder met het vliegtuig op vakantie
Eén van de meest vervuilende vervoersmiddelen die er zijn, zijn vliegtuigen. Probeer de uitstoot van vliegtuigen te verminderen door alternatieve vormen van vervoer te zoeken voor een vakantie. Ga bijvoorbeeld een keertje met de trein of met de auto dat is ook vervuilend, maar minder vervuilend als het vliegtuig.

Zonne-energie
Voor het verduurzamen en het zuiniger maken van je huis zijn zonnepanelen kopen een hele goede optie. polykristallijne zonnepanelen wekken energie voor je op hier hebben ze alleen maar de zon voor nodig. Verder stoot je met zonne-energie ook geen schadelijke stoffen uit. Ga van het gas af en probeer zoveel mogelijk gebruik te gaan maken van zonne-energie om zo de wereld weer een stukje schoner te maken.

https://www.wves.nl/
Twenteplus

Afkoelen in de zomer maanden

Nu de zomermaanden eraan zitten te komen, wordt het weer steeds warmer en warmer. Tijdens deze warmte wil je natuurlijk wel afkoeling vinden. Er zijn een aantal manieren om tijdens de zomermaanden lekker af te kunnen koelen. Ik zal een paar manieren in deze blog gaan bespreken.

Airco aanzetten
Om lekker koel te blijven in je huis is het handig om een airco aan te schaffen en deze lekker koud te zetten. Op deze manier blijft er tijdens de hitte continu een lekkere koude lucht in je kamer of huis stromen. Dit is vooral heerlijk met slapen. Nu hoef je niet bang te zijn dat je niet kan slapen, omdat je in een snik heette kamer moet liggen de hele avond lang.

Koude douche
Heb je het nu echt heel warm en weet je echt niet hoe je kan afkoelen? Neem dan een lekkere koude douche. Tijdens de zomer kan je heerlijk verkoeling in de douche zoeken. Ben je het buiten zitten even helemaal zat bent en kan je maar geen verkoeling in huis vinden? Ga dan lekker de douche in en zet hem op de koudste temperatuur die er is. Nu krijg je lekker veel koud water over je lichaam heen en ben je binnen no time weer helemaal afgekoeld.

Bubbelbad
De leukste manier om af te koelen is door lekker in een bubbelbad te gaan zitten. Je kan nu lekker in koud water zitten en nog buiten van het zonnetje geniete wie wil dat nou niet? In een opblaasbare jacuzzi kan je heerlijk ontspannen door alle bubbels die je tegemoet komen heerlijk ontspannen en tegelijkertijd ook nog de verkoeling vinden met al dat warme weer. Een opblaas jacuzzi heb je in vele soorten en maten. Je kan er met het hele gezin inzitten. Het is zeker de leukste manier om af te koelen, maar niet de makkelijkste.

http://opblaasbare-bubbelbaden.nl
Twenteplus

Je kozijnen onderhouden

Het goed onderhouden van je kozijnen is niet het allerleukste werk. Het is echter wel belangrijk om je kozijnen goed bij te houden, want anders kunnen je kozijnen zo beschadigt raken dat ze kunnen gaan lekken. Of je kozijnen nu van aluminium, hout, kunststof of staal zijn ze hebben allemaal onderhoudt  nodig. In deze blog geef aan waarom je houten kozijnen moet onderhouden en hoe je ze kan onderhouden.

Houtenkozijnen
Omdat hout een natuurlijk product is, is het gevoelig voor rottingen, bacteriën en schimmels. In de openingen die ontstaan door rottingen kan vuil gaan zitten. Zo wordt de conditie van je kozijn slechter en slechter. Het is van belang dat je rottingen voorkomt. Dit kan namelijk ertoe leidden dat je kozijnen minder goed isoleren of zelfs gevoelig zijn voor lekkages. Een lekkage kan dan ook nog schade aanrichten binnen in je huis.

Maak je houten kozijn regelmatig schoon. Doe dit op zijn minst 1 keer per jaar. Probeer al het vuil zoveel mogelijk weg te halen. Gebruik hier gereedschappen voor zoals een zachte borstel. Nadat je je kozijn hebt geborsteld kan je lauw water, een spons en houtvriendelijk schoonmaakmiddel gebruiken. Sop je raam goed onder om het zo schoon mogelijk te krijgen. Spoel alles na afloop af met schoon water. Laat je kozijn vervolgens goed opdrogen om mos vorming te voorkomen.

Schilderen van je houten kozijn
Om je kozijn op de langere termijn echt goed te beschermen, is het handig om een laklaag aan te brengen. Lak vormt een beschermlaag voor het hout en zorgt ervoor dat je kozijn goed bestand is tegen alle weersomstandigheden. Breng om de 5 á 10 jaar een nieuwe laklaag aan. Doe dit wel als het buiten niet regent en de temperatuur tussen de 10 en 20 graden is. De binnenkant van de kozijnen krijgen het minder te voorduren. Het kan echter wel handig zijn om hier ook een laklaag aan te brengen voor de zekerheid. De binnenkant van kozijnen gaan namelijk ook niet voor eeuwig mee.

Ben je nu toch te laat met het onderhouden van je houten kozijnen en zijn ze al helemaal verrot? Dan kan je altijd nog nieuwe kozijnen kopen.

http://directeenkozijn.nl
Twenteplus

Hoe herkennen consumenten een slechte website?

Hoe herkennen consumenten een slechte website?

De populariteit van online winkelen is de afgelopen jaren fors toegenomen. Steeds meer jongeren en ouderen geven de voorkeur aan het bezoeken van webshops in plaats van fysieke winkels. De aanleiding daarvan is natuurlijk niet verrassend. Producten via het internet aanschaffen is sneller en makkelijker dan wanneer je daar de deur voor uit moet.  Daarom wil het grootste deel van de  ondernemers een professionele website laten maken. Het is namelijk wel de bedoeling dat zij een goede indruk achterlaten bij potentiële klanten die hun websites bezoeken. Als een website niet vakkundig ontwikkeld is, dan hebben klanten dat heel snel door.

Langzaam

Tegenwoordig zijn er bijna geen langzame laptops en computers meer in gebruik. Als een website kwa snelheid niet optimaal werkt, dan ligt dat meestal aan de internetverbinding of de website zelf. Is je website niet in orde? Dan klikt de consument snel weg omdat hij of zij doorheeft dat je website te langzaam werkt.

 

Rommelig

Misschien wel erger dan een website dat langzaam werkt, is een site dat moeilijk te volgen is voor de klant. Consumenten bezoeken je website om er iets te oriënteren, iets te kopen of voor meer informatie over een bepaald onderwerp. Het moet in één oogopslag duidelijk waar de klant kant vinden wat hij of zij zoekt. Indien dat bij jouw website niet het geval is, dan kijkt de klant elders verder.

 

Te ingewikkeld

Het is absoluut niet de bedoeling dat een klant te veel moeite moet doen om te kunnen afrekenen. Bij een onprofessionele website is dat helaas nog een veelvoorkomend probleem. Is de ontwikkeling websiteniet goed genoeg waardoor men er niet kan afrekenen op een eenvoudige manier? Ook dan kan je er vanuit gaan dat de klant je website vroegtijdig verlaat.

 

https://www.edit4u.nl/
Twenteplus

Wat zijn redenen dat ik zou gaan schoonmaken en waarom is een schone werkplek belangrijk?

Het kan soms lang duren voordat je eindelijk begint met schoonmaken. Je hebt er geen zin in of hebt er de tijd niet voor. Het kan ook zo zijn dat je de juiste middelen niet in huis of op kantoor hebt. Het is in ieder geval erg fijn om een plek te hebben die schoon is. Een schone plek zou de norm moeten zijn, het maakt niet uit of dit thuis of op kantoor is. In dit artikel worden er redenen benoemd die jou kunnen motiveren om schoon te gaan maken. Daarnaast wordt ook het belang van een schone plek aangegeven.

 

Afname stress en positief effect op lichaam

Het is zo dat schoonmaken voor minder stress zorgt. Bezig zijn met iets anders dan werk of school kan goed voor je zijn. Tijdens schoonmaak ga je de strijd aan met werkzaamheden in plaats van het ontwijken ervan. Schoonmaken moet hoe dan ook worden gedaan. Het is kalmerend en belangrijk. Het blijkt ook nog eens een positief effect op het lichaam te hebben. Dat komt omdat je tijdens het schoonmaken calorieën verbrand en endorfine aanmaakt. Schoonmaken is eigenlijk een positieve training, waar je ook nog eens blij van wordt. Wanneer je schoon gaat maken met ecologische schoonmaakmiddelen zal het milieu daar blij van worden.

 

Veiligheid

Waarom is een schone werkplek zo belangrijk? De eerste reden is veiligheid. Op de werkvloer kan je letsel oplopen. Dit kan wanneer je struikelt, valt of uitglijd over viezigheid en spullen. Je kan wel zeggen dat het opruimen, schoonmaken en drogen van de vloer erg belangrijk is. Een industrieel reiniger kan je hierbij helpen.

 

Hygiëne

De tweede reden is hygiëne. Dit is eigenlijk de meest voor de hand liggende reden. Ten eerste is hygiëne van het bedrijf belangrijk omdat het een indruk naar klanten en werknemers geeft. Je kan laten zien dat de gezondheid van de medemens belangrijk is voor jou als werkgever. Een goede stap om mee te beginnen is om ervoor te zorgen dat er genoeg zeep aanwezig is en er geen rottend eten in de koeling ligt. Regelmatig een schoonmaker een grote schoonmaak laten doen is ook erg slim om te doen.

http://fayon.nl
Twenteplus

Dak lekkage voorkomen en repareren

Er gaat een moment komen dat je dak aan vervanging toe gaat zijn. Het is belangrijk dat je hier tijdig bij bent om lekkage en verdere schade te voorkomen. Lekkage kan leiden tot schimmel en rotting. Dit wil je uiteraard koste wat kost voorkomen. Laat je dak dan ook tijdig inspecteren en geef je dak om de zoveel jaar een welverdiende onderhoudsbeurt. Onderhoud kan variëren van dak reparatie bij lekkage tot het onderhouden van nokvorsten.

Nokvorsten
Nokvorsten zijn dakpannen die je aantreft op de nok van het pannendak. Nokpannen worden vastgezet met een flexibel dak mortel of het door middel van het modern kliksysteem. Dit materiaal beweegt mee met je pannendak in tegenstelling tot cement. Het gevolg hiervan is dat de pannen sneller los komen te liggen, omdat het cement uiteindelijk kan gaan scheuren. Dit zie je vaak bij oudere woningen. Bij het onderhoud van je dak is het dan ook belangrijk dat er goed en uitgebreid gekeken wordt naar de staat van je nokvorst. Mocht die in slechte staat zijn, dan is je dak toe aan een dakreparatie. De nokpannen moeten weer vastgelegd worden en de scheurtjes in het cement moeten gedicht worden.

Dak reparatie bij lekkage
Als je vocht aantreft in je woning, dan heb je waarschijnlijk te maken met een daklekkage. Lekkages zijn er in allerlei verschillende soorten en maten. De oorzaak van de lekkage is dan ook lastig zelf te bepalen. Zowel op een schuin dak als op een plat dak kunnen lekkages op verschillende plekken optreden. Als je last hebt van een lekkage, huur dan professionals in. Die kunnen de lekkage simpel spotten door hun jarenlange ervaring en repareren het meteen voor je. Dit scheelt veel tijd en eventuele verdere schade die de lekkage veroorzaakt. Wacht niet tot het te laat is en laat je dak geregeld controleren, reinigen en onderhouden.

http://economy.nl
Twenteplus

Haartrends 2021

Benieuwt naar wat de haar trends van 2021 zijn? Al een afspraak gemaakt bij je lokale kapper, maar nog geen idee wat je met je haar wil doen? Kijk dan naar een van de aantal verschillende haartrends die in deze blog worden beschreven. Misschien zit er wel iets voor jou tussen.

Het bobkapsel
Het door de jaren ’70 geïnspireerde bobkapel is weer populair geworden. Dit komt vooral door beroemheden als Kendell Jenner en Karlie Kloss die dit kapsel hebben. Deze korte lengte haarstijl is een opvallend trendy kapsel voor 2021. Je ziet een verschuiving van de halflange boyfriend bob naar de iets preciezere en boven de schouders ongeveer halverwege tussen je oren en nek bob. Bobs zijn totaal niet nieuw in het straatbeeld. Het bestaat al heel lang, echter lijkt het wel alsof de celebrities onder ons het bobkapsel massaal herontdekt hebben de laatste paar maanden. De celebs knippen hun haar alleen maar korter. Dit is de reden van de heropleving van het bob kapsel. nu krijgen kapsalons steeds meer vragen voor kortere en brutalere kapsels. Zo ook een kapsalon in delft.

Grijs haar
Grijze haren worden eindelijk geaccepteerd en omarmd. Niet persé onze eigen grijze haren, maar de geverfde variant wordt steeds populairder. Wil je het beste resultaat bereiken? Werk dan samen met een kleurenexpert om zo goed mogelijk je haren zo licht te krijgen als je natuurlijke grijze haarkleur. Je moet voor de look gaan die als geheel grijs oogt.

Verdere trends
Er zijn nog veel meer haartrends dan deze. Het beste is gewoon om aan je kapper te vragen wat tegenwoordig in is en wat bij jou zou kunnen passen. Het ligt namelijk ook aan je type haar en de contouren van je gezicht welke stijl jou mooi staat. Al ben je nu een man in de omgeving delft dan kan je het best advies vragen bij een herenkapper delft. Ga mee met de trends en kijk wat jou het beste staat.

http://www.onekappers.nl
Twenteplus

Schroeven, lijm of tekenmateriaal? Ontdek het bij BNV Tools allemaal!

Nu jij vaker thuis bent, heb je ook meer tijd om nieuwe hobby’s op te pakken. Klussen en creatief knutselen staan al lange tijd op het to-do-lijstje, waarbij je gedacht had aan het zelf maken van een fotolijstje, een stoel en een laptopstandaard. Je ziet het al helemaal zitten en kan niet wachten om te beginnen, maar voorbereiding is vaak een cruciaal aandachtspunt voordat je daadwerkelijk met de klus kan starten. Beschik je al over de juiste gereedschappen voor de laptopstandaard? Heb je mooi hout tot je beschikking voor het in elkaar zetten van het fotolijstje? Ben je al naar de bouwmarkt geweest voor Snelbouwschroeven en Versterkingshoeken om een stoel te realiseren? Als de antwoorden op deze vragen ‘nee’ is, ben je bij BNV Tools aan het juiste adres! De bouwexperts zorgen er namelijk voor dat jij binnen de kortste keren over de juiste materialen beschikt met een snelle bezorging en hulpvaardig personeel.

Het assortiment van BNV Tools

In de berg schroeven in de schuur weet jij helaas nooit het juiste schroefje te vinden. Om die reden is het aan te raden om een kijkje te nemen in de webshop van BNV Tools, waar je keuze hebt uit duizenden schroefjes die geschikt zijn voor klusjes tot bouwprojecten. Ben jij dus op zoek naar een schroef voor de vlonder, om in de gipsplaat te zetten of in een fotolijstje te prikken? Kies dan respectievelijk voor een vlonderschroef, gipsplaatschroef of Woodies houtschroef van BNV Tools. Naast schroeven biedt BNV Tools bovendien een ruime keuze uit allerlei bouwmaterialen en -gereedschappen, zoals hoekijzers, tekenmaterialen en lijm- en kitmiddelen. Ben jij naar een ander materiaal op zoek of zoek jij nog een specifiek gereedschap? Aarzel dan niet om een kijkje te nemen op de website van BNV Tools en ontdek het ruime aanbod aan bouwmaterialen en -gereedschappen voor iedere klus.

https://www.bnvtools.nl/